مرکزی صفحہ Khaki Company: Pakistan mein fauji muashiat ka jaiza خاکی کمپنی

Khaki Company: Pakistan mein fauji muashiat ka jaiza خاکی کمپنی

0 / 0
آپ کو یہ کتاب کتنی پسند ہے؟
فائل کی کوالٹی کیا ہے؟
کوالٹی کا جائزہ لینے کے لیے کتاب ڈاؤن لوڈ کریں
فائل کی کوالٹی کیا ہے؟
First published 2007 by Pluto Press, 345 Archway Road, London, U.K. and 839 Green Street, Ann Arbor, USA.
This Urdu edition by Pakistan Publishing House (Maktaba-e-Danyal), Karachi, Pakistan, 2013 is published by arrangement with Pluto Press for sale in Pakistan only.
سال:
2013
اشاعت:
1
ناشر کتب:
Maktaba-e-Danyal
زبان:
urdu
صفحات:
450
ISBN:
978-969-419-048-08
فائل:
PDF, 9.97 MB

آپ کو دلچسپی ہوسکتی ہے Powered by Rec2Me

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
آپ کتاب کا معائنہ کر سکتے ہیں اور اپنے تجربات شیئر کرسکتے ہیں۔ دوسرے قارئین کتابوں کے بارے میں آپ کی رائے میں ہمیشہ دلچسپی رکھیں گے۔ چاہے آپ کو کتاب پسند ہے یا نہیں ، اگر آپ اپنے دیانتدار اور تفصیلی خیالات دیںگے تو لوگوں کو نئی کتابیں ملیںگی جو ان کے لئے صحیح ہیں۔
1

Lisístrata - A Greve do Sexo

سال:
2003
زبان:
portuguese
فائل:
PDF, 528 KB
0 / 0
2

Quantum-Touch Core Transformation: A New Way to Heal and Alter Reality

سال:
2009
زبان:
english
فائل:
EPUB, 2.82 MB
0 / 0
‫َﭘﮍﻫﻨﺪڙ َﻧ ُﺴﻞ ـ َ‬
‫پ َن‬
‫‪The Reading Generation‬‬
‫‪ 1960‬ﺟــﻲ ڏﻫــﺎﻛﻲ ۾ﻋﺒــﺪא� ﺣﺴــﻴﻦ ” ُאدאس ﻧﺴــﻠﻴﻦ“ ﻧــﺎﻟﻲ ﻛﺘــﺎب‬
‫ﻟﮑﻴــﻮ‪ 70 .‬وאري ڏﻫــﺎﻛﻲ ۾ وري ﻣــﺎﮢِ َ‬
‫ﻚ ” ُﻟﮍﻫﻨـ َـﺪڙ َﻧ ُﺴــﻞ“ ﻧــﺎﻟﻲ ﻛﺘــﺎب ﻟﮑــﻲ‬
‫ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ َ‬
‫دور ﺟـﻲ ﻋﻜﺎﺳـﻲ ﻛـﺮڻ ﺟـﻲ ﻛﻮﺷـﺶ ﻛﺌـﻲ‪ .‬אﻣـﺪאد ُﺣﺴـﻴﻨﻲَء وري‬
‫‪ 70‬وאري ڏﻫﺎﻛﻲ ۾ﺋﻲ ﻟﮑﻴﻮ‪:‬‬
‫אﻧـﮅي ﻣﺎُء ﭴﮣـﻴـﻨـﺪي آﻫـﻲ אوﻧـﮅא ﺳـﻮﻧـﮅא َ‬
‫ﭔـﺎر‬
‫אﻳﻨﺪڙ ﻧﺴﻞ َﺳﻤﻮرو ﻫﻮﻧﺪو ﮔﻮﻧﮕﺎ ﭔﻮڙא َ‬
‫ﭔﺎر‬

‫ﮍﻫﻨــــﺪڙ‪َ ،‬‬
‫َ‬
‫ﻛﮍﻫﻨــــﺪڙ‪،‬‬
‫ﻫــــﺮ دور ﺟــــﻲ ﻧﻮﺟــــﻮאﻧﻦ ﮐــــﻲ ُאدאس‪ُ ،‬ﻟ‬
‫ﻛ َﺮﻧــﺪڙ‪ ،‬אوﺳــﻴﺌﮍو َ‬
‫ُ‬
‫ﻛﻨـ َـﺪ ُڙ‪ ،‬ﭜــﺎڙي‪ ،‬ﮐـ ُ‬
‫ـﺎﺋﻮ‪،‬‬
‫ﻛﮍﻫﻨﺪڙ‪َ ،‬ﭔﺮﻧﺪڙ‪ُ ،‬ﭼﺮﻧــﺪڙ‪ِ ،‬‬
‫َ‬
‫ﭜﺎﭴﻮﻛ ُﮍ‪ ،‬ﻛﺎوڙﻳﻞ ۽ ِو َڙﻫﻨﺪڙ ﻧﺴﻠﻦ ﺳﺎن ﻣﻨﺴــﻮب ﻛــﺮي َﺳــﮕﮭﺠﻲ‬
‫ﭤﻮ‪َ ،‬ﭘــﺮ אﺳــﺎن אِﻧﻬــﻦ ﺳــﭝﻨﻲ ِوﭼــﺎن ”ﭘﮍﻫﻨﺪڙ“ ﻧﺴــﻞ ﺟــﺎ ﮘﻮﻻﺋــﻮ آﻫﻴــﻮن‪.‬‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ﺟﻲ دﻧﻴـﺎ ۾ آ ﮢﮡ‪ ،‬ﭔ ﻴﻦ ﻟﻔ ﻈﻦ‬
‫ﻛﺘﺎﺑﻦ ﮐﻲ ﻛﺎﮘﺮ ﺗﺎن ﮐﮣﻲ ﻛﻤﭙﻴﻮﭨﺮ ِ‬
‫۾ ﺑﺮﻗــﻲ ﻛﺘــﺎب ﻳﻌﻨـﻰ ‪ e-books‬ﭠــﺎﻫﻲ ورﻫــﺎﺋﮡ ﺟــﻲ وﺳــﻴﻠﻲ ﭘﮍﻫﻨــﺪڙ‬
‫وﻳﺠﮭﮡ ۽ ﻫِـ َ‬
‫َ‬
‫ـﻬﻜﺎري ﺗﺤﺮﻳــﻚ‬
‫ـﻚ ﭔِﺌـﻲ ﮐـﻲ ﮘـﻮﻟﻲ َﺳـ‬
‫ﻧﺴﻞ ﮐﻲ َو َڌ َڻ‪،‬‬
‫ِ‬
‫ﺟﻲ رﺳﺘﻲ ﺗﻲ آﮢِ َﮡ ﺟﻲ َ‬
‫آس رﮐﻮن ﭤﺎ‪.‬‬
‫َ‬
‫َﭘﮍﻫﻨﺪڙ َﻧﺴﻞ َ‬
‫)ﭘ َ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺎﻫﻲ‪ُ .‬א َن ﺟﻮ ﻛﻮ ﺑﻪ ﺻﺪر‪ُ ،‬ﻋﻬﺪﻳــﺪאر‬
‫ــﻦ( ﻛﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻮ ِوﺟﮭﻨﺪڙ ﻧﻪ آﻫﻲ‪ .‬ﺟﻴﻜﮇﻫﻦ ﻛــﻮ ﺑــﻪ ﺷــﺨﺺ אﻫــﮍي دﻋــﻮى ﻛــﺮي ﭤــﻮ ﺗــﻪ‬
‫ﻚ ﭴﺎﮢﻮ ﺗﻪ ُאﻫﻮ ُ‬
‫َﭘ َ‬
‫ﻛﻮڙو آﻫﻲ‪ .‬ﻧﻪ ﺋﻲ وري َﭘ َ‬
‫ــﻦ ﺟــﻲ ﻧــﺎﻟﻲ ﻛــﻲ ﭘﺌﺴــﺎ ﮔــﮇ ﻛﻴــﺎ‬

‫َﭘﮍﻫﻨﺪڙ َﻧ ُﺴﻞ ـ َ‬
‫پ َن‬

‫‪The Reading Generation‬‬

‫ﻚ ﭴﺎﮢﻮ ﺗﻪ ُאﻫﻮ ﺑﻪ ُ‬
‫وﻳﻨﺪא‪ .‬ﺟﻴﻜﮇﻫﻦ ﻛﻮ אﻫﮍي ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮي ﭤﻮ ﺗﻪ َﭘ َ‬
‫ﻛﻮڙو‬
‫ِ‬
‫آﻫﻲ‪.‬‬
‫ﻬﮍيَء َﻃ َﺮح وﮢﻦ ﺟﺎ َﭘ َﻦ ﺳﺎوא‪ ،‬ﮘﺎڙﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻴﻼ‪ ،‬ﭘﻴﻼ ﻳﺎ ﻧﺎﺳﻲ ﻫﻮﻧــﺪא آﻫــﻦ‬
‫َﺟ ِ‬
‫َ‬
‫َאﻫﮍيَء ﻃﺮح َﭘﮍﻫﻨﺪڙ َﻧ ُﺴﻞ وאرא َﭘ َ‬
‫ﻣﺨﺘ ِﻠﻒ ; آﻫﻦ ۽ ﻫﻮﻧﺪא‪ُ .‬אﻫﻲ ﺳــﺎﮘﺌﻲ ﺋــﻲ‬
‫ــﻦ ﺑﻪ‬
‫وﻗـــﺖ ُאدאس ۽ ﭘﮍﻫﻨـــﺪڙ‪َ ،‬ﭔﺮﻧـــﺪڙ ۽ ﭘﮍﻫﻨـــﺪڙ‪ُ ،‬ﺳﺴـــﺖ ۽ ﭘﮍﻫﻨـــﺪڙ ﻳـــﺎ ِوڙﻫﻨـــﺪڙ ۽‬
‫ُ‬
‫ﭘﮍﻫﻨﺪڙ ﺑﻪ ﭤﻲ ﺳﮕﮭﻦ ﭤﺎ‪ .‬ﭔﻴﻦ ﻟﻔﻈﻦ ۾ َﭘ َ‬
‫ﻛ َﻠــﺐ‬
‫ـﻲ ۽ ﺗــﺎﻟﻲ ﻟﮙــﻞ ِ‬
‫ــﻦ ﻛــﺎ ﺧﺼﻮﺻـ ِ‬
‫‪ Exclusive Club‬ﻧﻪ آﻫﻲ‪.‬‬
‫ــﻦ ﺟﺎ ﺳﭛ َ‬
‫ﻛﻮﺷﺶ אﻫﺎ ﻫﻮﻧﺪي ﺗﻪ َﭘ َ‬
‫ﻛﻢ ﻛﺎر َﺳــﻬﻜﺎري ۽ َرﺿــﺎﻛﺎر‬
‫ﺑﻨﻴﺎدن ﺗﻲ ﭤﻴﻦ‪ ،‬ﭘﺮ ﻣﻤﻜﻦ آﻫﻲ ﺗﻪ ﻛﻲ ﻛﻢ ُאﺟﺮﺗﻲ ﺑﻨﻴﺎدن ﺗﻲ ﺑﻪ ﭤِﻴــﻦ‪ .‬אﻫــﮍي‬
‫ﻜﭕﺌﻲ ﺟــﻲ ﻣـﺪد َ‬
‫ﻛــﺮڻ ﺟــﻲ ُאﺻـ َ‬
‫َ‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ۾ َﭘ َ‬
‫ـﻮل ﻫﻴــﭟ ڏي َو ُٺ ﻛﻨــﺪא ۽‬
‫ـﻦ ﭘﺎڻ ﻫِ ِ‬
‫ﻏﻴﺮﺗﺠﺎرﺗﻲ ‪ non-commercial‬رﻫﻨﺪא‪َ .‬ﭘ َـﻨــﻦ ﭘــﺎرאن ﻛﺘـﺎﺑﻦ ﮐـﻲ ڊِﺟ ِﻴﭩـﺎﺋِﻴﺰ ‪digitize‬‬
‫ﻛﺮڻ ﺟﻲ َﻋ َ‬
‫ﻤﻞ ﻣﺎن ﻛﻮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺎﺋﺪو ﻳﺎ ﻧﻔﻌﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮڻ ﺟﻲ ﻛﻮﺷﺶ ﻧــﻪ‬
‫ﻛﺌﻲ وﻳﻨﺪي‪.‬‬
‫ﻛﺘـــﺎﺑﻦ ﮐـــﻲ ڊِﺟ ِﻴﭩـــﺎﺋِﻴﺰ ﻛـــﺮڻ ﮐـــﺎن ﭘـــﻮ ﭔﻴـــﻮ אﻫـــﻢ ﻣﺮﺣﻠـــﻮ ِورﻫـــﺎﺋﮡ‬
‫‪ distribution‬ﺟﻮ ﭤﻴﻨﺪو‪ .‬אِﻫﻮ ﻛﻢ ﻛﺮڻ وאرن ﻣﺎن ﺟﻴﻜﮇﻫﻦ ﻛﻮ ﭘﻴﺴﺎ ﻛﻤﺎﺋﻲ‬
‫ﺳﮕﮭﻲ ﭤﻮ ﺗﻪ ﭜﻠﻲ ﻛﻤﺎﺋﻲ‪ُ ،‬رﮘﻮ َﭘ َـﻨـﻦ ﺳﺎن ُאن ﺟﻮ ﻛﻮ ﺑﻪ ﻻﮘﺎﭘﻮ ﻧﻪ ﻫﻮﻧﺪو‪.‬‬
‫َﭘ َﻨﻦ ﮐﻲ ُﮐﻠﻴﻞ אﮐﺮن ۾ ﺻﻼح ڏﺟﻲ ﭤﻲ ﺗﻪ ﻫﻮ َو َ‬
‫س ﭘﭩﺎﻧﺪڙ و ِڌ ﮐــﺎن َو ِڌ‬
‫ﻛـــﺮي ﻛﺘـــﺎﺑﻦ ﺟـــﻲ َ‬
‫ﻛﺘـــﺎب ﺧﺮﻳـــﺪ َ‬
‫ﻟﻴﮑ َ‬
‫ﻜـــﻦ‪ ،‬ﮀﭙﺎﺋﻴﻨـــﺪڙن ۽ ﮀﺎﭘﻴﻨـــﺪڙن ﮐـــﻲ‬
‫ﻫِﻤﭥﺎﺋِﻦ‪ .‬ﭘﺮ ﺳﺎﮘﺌﻲ وﻗﺖ ﻋِﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮڻ ۽ ﭴﺎڻ ﮐــﻲ ﭰﻬﻼﺋــﮡ ﺟــﻲ ﻛﻮﺷــﺶ‬
‫دورאن َ‬
‫َ‬
‫ﻛﺎوٽ ﮐﻲ ﻧﻪ ﻣﭹﻦ‪.‬‬
‫ﻛﻨﻬﻦ ﺑﻪ ُر‬

‫َﭘﮍﻫﻨﺪڙ َﻧ ُﺴﻞ ـ َ‬
‫پ َن‬

‫‪The Reading Generation‬‬

‫ـﺖ‪ِ ،‬ﺳـ َ‬
‫ﻋﻠﻢ‪ ،‬ﭴـ َ‬
‫ـﺖ‪ ،‬ﺑﻴـ َ‬
‫ـﭗ ﮐــﻲ ﮔﻴـ َ‬
‫ﺷﻴﺦ َא َ‬
‫َ‬
‫ﻳﺎز َ‬
‫ـﻤﺠﮫ ۽ ڏאﻫـ َ‬
‫ـﭧ‪ُ ،‬ﭘﻜـ َ‬
‫ـﺎر‬
‫ـﺎڻ‪ ،‬ﺳـ‬
‫ﺳــﺎن َﺗﺸــﺒﻴﻬﻪ ڏﻳﻨــﺪي אﻧﻬــﻦ ﺳــﭝﻨﻲ ﮐــﻲ َﺑﻤــﻦ‪ ،‬ﮔــﻮﻟﻴﻦ ۽ ﺑـ َ‬
‫ـﺎرود ﺟــﻲ ﻣـ ِﺪ ﻣﻘﺎﺑــﻞ‬
‫ﺑﻴﻬﺎرﻳﻮ آﻫﻲ‪ .‬אﻳﺎز ﭼﻮي ﭤﻮ ﺗﻪ‪:‬‬
‫ﮔــﻴــﺖ ﺑـ ِﻪ ﭴــﮡ ﮔـــﻮرﻳــﻼ آﻫــــﻦ‪ ،‬ﺟـﻲ وﻳﺮيَء ﺗـﻲ وאر َ‬
‫َ‬
‫ﻛـﺮن ﭤﺎ‪.‬‬
‫……‬
‫ﺟﺌﻦ ﺟﺌﻦ ﺟﺎڙ وڌي ﭤﻲ َﺟ َ‬
‫ﮗ ۾‪ ،‬ﻫــﻮ ﭔـﻮﻟﻲَء ﺟـﻲ آڙ ُﮀـﭙﻦ ﭤـﺎ؛‬
‫ﮫ ﭘـﻬــﺎڙ ُﮀــﭙـﻦ ﭤـﺎ؛‬
‫رﻳــﺘــﻲَء ﺗــﻲ رאﺗــﺎﻫــﺎ ﻛـــﻦ ﭤــﺎ‪ ،‬ﻣﻮﭨـﻲ َﻣـﻨـﺠـ ِ‬
‫……‬
‫ُ‬
‫ﻛﺎﻟﻬ َﻪ ُﻫﻴﺎ ﺟﻲ ُﺳﺮخ ﮔﻠﻦ ﺟﻴﺌﻦ‪ ،‬אﭴـــﻜـــﻠـﻬﻪ ﻧــﻴـﻼ ﭘــﻴـﻼ آﻫــﻦ؛‬
‫َ‬
‫ﮔــﻴــﺖ ﺑـ ِﻪ ﭴــﮡ ﮔـــﻮرﻳــﻼ آﻫــــﻦ‪........‬‬
‫…………‬
‫ُ‬
‫ﺑـﻴﺖ َאﭤﻲ‪ ،‬ﻫﻲ َﺑـﻢ ــ ﮔﻮﻟﻮ‪ ،‬ﺟﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﮐﮣﻴﻦ‪ ،‬ﺟﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﮐﮣﻴﻦ!‬
‫ﻫﻲ‬
‫ﻣـﻮن ﻻِء ﭔـﻨـﻬﻲ ۾ َﻓ َـﺮ ُق ﻧﻪ آ‪ ،‬ﻫـﻲ ُ‬
‫ﺑﻴﺖ ﺑﻪ َﺑ َ‬
‫ـﻢ ﺟـﻮ ﺳﺎﭤـﻲ آ‪،‬‬
‫ﺟﻨﻬﻦ ِر َڻ ۾ رאت َ‬
‫ﻛﻴﺎ رאڙא‪ ،‬ﺗﻨﻬﻦ َﻫ َـﮇ ۽ َﭼ َ‬
‫ـﻢ ﺟﻮ ﺳﺎﭤـﻲ آ ـــ‬
‫ـﺎب ﺳــﺎن אﮢﭵﺎﮢــﺎﺋﻲ ﮐــﻲ ﭘـ َ‬
‫אِن ﺣﺴـ َ‬
‫ـﺎڻ ﺗــﻲ אِﻫــﻮ ﺳــﻮﭼﻲ َﻣﮍﻫــﮡ ﺗــﻪ ”ﻫــﺎﮢﻲ‬
‫وﻳﮍﻫﻪ ۽ ﻋﻤﻞ ﺟﻮ دور آﻫﻲ‪ُ ،‬אن ﻛﺮي ﭘﮍﻫﮡ ﺗﻲ وﻗﺖ ﻧــﻪ وﭸــﺎﻳﻮ“ ﻧــﺎدאﻧﻲَء ﺟــﻲ‬
‫ﻧﺸﺎﻧﻲ آﻫﻲ‪.‬‬
‫ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻴﮍن وאﻧﮕﺮ ُرﮘــﻮ ﻧِﺼــﺎﺑﻲ ﻛﺘــﺎﺑﻦ ﺗــﺎﺋﻴﻦ‬
‫َﭘ َﻨﻦ ﺟﻮ ﭘﮍﻫﮡ ﻋﺎم ِ‬
‫ﻣﺤﺪود ﻧﻪ ﻫﻮﻧﺪو‪ .‬رﮘﻮ ﻧﺼﺎﺑﻲ ﻛﺘﺎﺑﻦ ۾ ﭘﺎڻ ﮐﻲ ﻗﻴﺪ ﻛﺮي ﮀﮇڻ ﺳــﺎن ﺳــﻤﺎج‬
‫۽ ﺳﻤﺎﺟﻲ ﺣﺎﻟﺘﻦ ﺗﺎن ﻧﻈﺮ ﮐﭵﻲ وﻳﻨﺪي ۽ ﻧــﺘﻴﺠﻲ ﻃــﻮر ﺳــﻤﺎﺟﻲ ۽ ﺣﻜﻮﻣــﺘﻲ‬
‫ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮن ‪ policies‬אﮢﭵﺎﮢﻦ ۽ ﻧﺎدאﻧﻦ ﺟﻲ ﻫﭥﻦ ۾ رﻫﻨﺪﻳﻮن‪َ .‬ﭘ َ‬
‫ـﻦ ﻧِﺼﺎﺑﻲ ﻛﺘــﺎﺑﻦ‬
‫ﺳــﺎن ﮔﮇوﮔــﮇ אدﺑــﻲ‪ ،‬ﺗــﺎرﻳﺨﻲ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳــﻲ‪ ،‬ﺳــﻤﺎﺟﻲ‪ ،‬אﻗﺘﺼــﺎدي‪ ،‬ﺳﺎﺋﻨﺴــﻲ ۽ ﭔﻴــﻦ‬
‫ﻛﺘﺎﺑﻦ ﮐﻲ ﭘﮍﻫﻲ ﺳﻤﺎﺟﻲ ﺣﺎﻟﺘﻦ ﮐﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻨﺎﺋﮡ ﺟﻲ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪא‪.‬‬

‫َﭘﮍﻫﻨﺪڙ َﻧ ُﺴﻞ ـ َ‬
‫پ َن‬

‫‪The Reading Generation‬‬

‫َﭘﮍﻫﻨﺪڙ َﻧ ُﺴﻞ ﺟﺎ َﭘ َ‬
‫ـﻦ ﺳﭝﻨﻲ ﮐﻲ ﮀـﻮ‪ ،‬ﮀـــﺎﻻِء ۽ ﻛـﻴﻨﺌـــﻦ ﺟﻬــﮍن‬
‫َ‬
‫ﺳﻮאﻟﻦ ﮐﻲ ﻫﺮ َﺑ َ‬
‫ﻛـﻮٺ ڏﻳــﻦ ﭤـﺎ ۽ אﻧﻬــﻦ ﺗـﻲ‬
‫ﻴﺎن ﺗﻲ ﻻﮘﻮ ﻛـﺮڻ ﺟـﻲ‬
‫وﻳﭽﺎر ﻛﺮڻ ﺳﺎن َﮔﮇ ﺟـ َ‬
‫ـﻮאب ﮘــﻮﻟﮡ ﮐـﻲ ﭘﻨﻬﻨﺠــﻮ ﺣــﻖ‪ ،‬ﻓــﺮض ۽ אﮢــﭩﺮ‬
‫ﮔﮭــﺮج ‪ unavoidable necessity‬ﺳــﻤﺠﮭﻨﺪي ﻛﺘــﺎﺑﻦ ﮐــﻲ ﭘــﺎڻ ﭘﮍﻫــﮡ ۽ وڌ‬
‫ﮐــﺎن وڌ ﻣــﺎﮢﻬﻦ ﺗــﺎﺋﻴﻦ ﭘﻬﭽــﺎﺋﮡ ﺟــﻲ ﻛﻮﺷــﺶ ﺟﺪﻳــﺪ ﺗﺮﻳــﻦ ﻃﺮﻳﻘــﻦ‬
‫وﺳﻴﻠﻲ ﻛﺮڻ ﺟﻮ وﻳﭽﺎر رﮐﻦ ﭤﺎ‪.‬‬
‫َ‬
‫ﭘﮍﻫﮡ‪ ،‬ﭘﮍﻫﺎﺋﮡ ۽ ﭰﻬﻼﺋﮡ ﺟﻲ אِن ﺳﻬﻜﺎري ﺗﺤﺮﻳــﻚ‬
‫ﺗﻮﻫﺎن ﺑﻪ‬
‫۾ ﺷﺎﻣﻞ ﭤﻲ ﺳﮕﮭﻮ ﭤﺎ‪َ ،‬ﺑﺲ ﭘﻨﻬﻨﺠﻲ אوﺳﻲ ﭘﺎﺳﻲ ۾ ِڏﺳﻮ‪ ،‬ﻫﺮ ﻗﺴــﻢ‬
‫ﺟﺎ ﮘﺎڙﻫﺎ ﺗﻮڙي ﻧﻴﺮא‪ ،‬ﺳﺎوא ﺗﻮڙي ﭘﻴﻼ ﭘﻦ ﺿﺮور ﻧﻈﺮ אﭼﻲ وﻳﻨﺪא‪.‬‬
‫ﭜﺎﻛﻲ ﭘﺎﺋﻲ ﭼﻴﻮ ﺗﻪ ”ﻣﻨﻬﻨﺠﺎ ﭜﺎُء‬
‫وڻ وڻ ﮐﻲ ﻣﻮن‬
‫ِ‬
‫ــﻦ َﭘ َ‬
‫ﭘﻬﺘﻮ ﻣﻨﻬﻨﺠﻲ ﻣﻦ ۾ ﺗﻨﻬﻨﺠﻲ َﭘ َ‬
‫ــﻦ ﺟﻮ ﭘـﮍﻻُء“‪.‬‬
‫ــ אﻳﺎز )ﻛﻲ ﺟﻮ ﭔﻴﺠﻞ ﭔﻮﻟﻴﻮ(‬

‫َﭘﮍﻫﻨﺪڙ َﻧ ُﺴﻞ ـ َ‬
‫پ َن‬

‫‪The Reading Generation‬‬